h
London Office
Quick Contact
Image Alt

"חרבות ברזל" כולנו יחד- מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות המלחמה

"חרבות ברזל" כולנו יחד- מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות המלחמה

ביום חמישי אישר משרד האוצר את מתווה הפיצוי לעסקים בגין הנזק הכלכלי שנגרם לפעילותם, בעקבות המלחמה. תוקפו של החוק עד ה- 31.1.2024. רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, כנראה בתחילת שבוע הבא (נעדכן שוב כשיתפרסם). להלן עיקרי הדברים למיטב הבנתנו:

מענק המשכיות עסקית לעסק שעומד בתנאים הבאים:
מחזור העסקים לשנה הוא בין 12,000- 4,000,000 ש"ח לשנה
חלה ירידה שלמעלה מ- 25% לדיווח חד חודשי, ו/או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ואו נובמבר (מיום 7.10.23 ועד 30.11.23). בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
עסק רשאי להגיש תביעה אם עמד בהגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 והוא מנהל ניהול פנקסים כדין.

* עסקים חדשים ועסקים שמדווחים עפ"י מזומן – עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

סכום הפיצוי (מענק חודשי)

1. עסקים פטורים  גובה המענק החודשי יקבע עפ"י גובה המחזור כדלקמן:

גובה המחזור סכום הפיצוי
עד 49,800 ₪ 1,750 ₪
עד 90,000 ₪ 3,150 ₪
עד 107,000 ₪ 4,200 ₪

2. לעסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח בשנה, חישוב גובה המענק החודשי כדלקמן:

היקף הירידה במחזור
תקרת מחזור שנתי  40%-25% 60%-40% 80%-60% מעל 80%
50,000 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪
90,000 ₪ 3,150 ₪ ​3,150 ₪ ​3,150 ₪ ​3,150 ₪
107,000 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪
200,000 ₪ 3,125 ₪ 4,687.5 ₪ 7,500 ₪ 9,375 ₪
250,000 ₪ 4,000 ₪ 6,000 ₪ 9,600 ₪ 12,000 ₪
300,000 ₪ 4,675 ₪ 7,013 ₪ 11,220 ₪ 14,025 ₪

 

3. לעסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח בשנה,
מענק ההמשכיות יורכב משני משתנים:א. החזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7%-22%, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים
ב. הוצאות השכר בתקופת הזכאות (הנמוך מבין 2 הקריטריונים הללו)

  • 75% משכר העבודה ששולם בתקופה המזכה כפי שדווח בטופס 102 בניכוי תגמולי מילואים
  • השכר הממוצע במשק * מספר העובדים * 1.25​
שיעור הפגיעה מענק – רכיב תשומות  מענק רכיב שכר
חד חודשי דו חודשי
40%-25% 20%- 12.5% 7% הוצאות שכר
60%-40% 30%-20% 11% x
80%-60% 40%-30% 15% שיעור הפגיעה
100%-80% 50%-40% 22% x
75%

ג. תקרת גובה המענק על סך 2 מרכיביה לא יעלה על סכומים המפורטים:

  • 600 אלף ₪ – לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף ₪  – 100 מיליון ₪
  • 600 אלף – 1.2 מיליון ₪ – לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ₪
  • 1.2 מיליון ₪ – לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ₪

* לתשומת ליבכם – עסק עם מחזור של עד 300,000 ש"ח שזכאי למענקים, יקבל פיצוי לכל הפחות לפי מדרג הסכומים שכתובים בטבלה המצורפת בסעיף מס'  2.

אורכות לדיווח ותשלום

מתן אורכה לכלל העוסקים והנישומים עד ליום שני ה-27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).

הקלות במתווה החל"ת:

משרד האוצר פרסם שורה של הקלות בנוגע לחל"ת, הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 – מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.
הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.
הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
ביטול 5 ימי המתנה
ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח
הארכת חל״ת אוטומטית למפונים
מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם
ביטול ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה
מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.

Call Now Button