h
London Office
Quick Contact
Image Alt

עורך ABU

יתכן ואתה זכאי לפיצוי-    לקוחות שבראשותם חשבונות בנק בשוויץ, ייתכן וזכאים  לפיצוי כספי מהבנקים. ההודעה התקבלה בהתאם לפסיקת בית המשפט הפדרלי בשוויץ, שקבע כי כל לקוח שהשקיע כסף או מנהל נכסים (אג"ח, קרנות, תכניות חיסכון מובנות של הבנק ועוד) בבנק שווייצרי, זכאי לשיפוי בגין עמלות מופרזות שגבו הבנקים מלקוחותיהם. ממחקר מקיף שנעשה בנושא עולה כי הבנקים השוויצריים לקחו לעצמם זכות לגבות  בין 0.5%-2% מסכומי ההשקעה, ללא הסכמת הלקוחות וללא תלות בביצועים הפיננסיים של ההשקעה. עמלות אלו נקראו "עמלות תחזוקת תיק השקעות" והורכבו מאחוזים משתנים לפי החלטת הבנק. סכומי הכסף השערורייתיים שהצטברו הם השתקפות להתנהלות מנהל לא תקין מצד הבנקים. כך למשל סכום

Call Now Button