h
London Office
Quick Contact
Image Alt

אפריל 2024

בהתאם לרוח התקופה, הוציאה רשות המיסים הבהרה חשובה בנוגע לתרומת מניות שמטיב עם ציבור התורמים וארגוני הצדקה הישראלים. רשות המיסים הבהירו שניתן לתרום לארגוני צדקה מניות ולהימנע לחלוטין מתשלום מס רווח הון על העברת מניות מצד התורם. באופן זה הערך המלא של המניה עובר בשלמותו לארגון הצדקה וללא ניכוי מס כך שכל הצדדים יוצאים נשכרים. בנוסף, כפי שהיה נהוג עד כה, התורם גם זכאי להחזר מס בגובה של עד 35% מערך התרומה. מאחורי היוזמה המבורכת הזו עומדת JGive, שפנתה לרשות המסים בישראל וביקשה את עזרתה בעידוד תרומות והקלה על ציבור התורמים בישראל ולישראל .JGive, הוא ארגון חברתי ללא מטרת רווח שפיתח תשתיות טכנולוגיות נגישה

החל מה - 05/05/24 ייכנס לתוקף מודל "חשבונית ישראל". לפי המודל החדש רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוחות שהינם עוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק, שעומדת נכון לשנת 2024 על 25,000 ₪ (לפני מע"מ) ובהתאם למתווה הרשום בחוק. לצורך תפעול המודל החדש, יש צורך בהגדרות ראשוניות של המערכת שלב א תחילה יש לרשום מישהו בעסק כ-"משתמש על", אותו משתמש, נקרא לו "הנציג" (ניתן להגדיר יותר נציג אחד), רשאי לתת הרשאות לבית התוכנה שבאמצעותה מופקות חשבוניות המס של העסק. בחירת הנציג תעשה ע"י לפי הפירוט הבא: 1.עוסק המורשה- בעל העסק

Call Now Button