h
London Office
Quick Contact
Image Alt

מענקים מחקר ופיתוח מישראל והאיחוד האירופאי וביקורת תמלוגים

מענקי מחקר ופיתוח וביקורת תמלוגים

לא פעם אנחנו שומעים על הצלחה של מיזם עסקי בתחום ההייטק והמחקר והפיתוח. חשוב לדעת שמאחורי כל הצלחות המיזמים הללו עומדת מערכת תמיכות המגלגלת מילארדי ש"ח בשנה ולא בכדי, מימון עבור חברות מחקר ופיתוח משמעותי ביותר להמשך קיומן והצלחת המיזם שלהן. לעיתים עוברות שנים רבות בטרם מיזם חדש מצליח להגיע לאיתנות ועצמאות פיננסית. לצורך כך ממשלת ישראל באמצעות הרשות לחדשנות ומשרדי ממשלה שונים, והרשות לחדשנות של נציבות האיחוד האירופאי מציעות תמיכות ומענקי מו"פ במגוון רחב של תחומים ומעניקות מימון, תמריצים ומענקים שונים במגוון רחב של תחומי פיתוח: היי-טק, רפואה, חקלאות, הנדסה ועוד.

מקורות המימון הם רבים אך התחרות על המימון קשה ומורכבת וכוללת קריטריונים שונים מול כל גורם, לכן חשוב לנהל את בקשת המענק וביקורת התמלוגים מול רו"ח שמבין את התהליך ובקיא בפרטים. משרדנו מלווה עשרות חברות בתהליך הכולל הגשת הבקשה, קבלת המימון וחישוב גובה התמלוגים במידת הצורך.

תהליך בקשת המימון ממשיך להיות מורכב גם לאחר אישור הבקשה העקרוני, וכולל בדיקות נאותות ושלמות תהליכי חישוב פנים אירגוניים, ובדיקתם טרם הגשה לגורם המממן. אנחנו מלווים חברות רבות בתהליך המתמשך הזה בחישוב גובה התמלוגים לרבות סימולציות של חישובי תמלוגים והשפעתם על המצב הפיננסי של החברה (נגזרת להצלחת גובה המכירות של החברה). ומבצעים מגוון  ביקורות מתקדמות.

 

אנו מטפלים בבקשות למענקי מו"פ ממגוון גורמים, במדינת ישראל ובחו"ל:

א. רשות החדשנות בישראל.

ב. משרדי הממשלה השונים בישראל.

ג. רשות החדשנות של נציבות האיחוד האירופאי.

 

יתרונות קבלת מענקי מו"פ:

 • גיוס הון לא מדלל – כלומר, שלא כנגד הקצאת מניות.
 • הענקת "תו איכות" – אשר מסייע רבות הן בגיוס הון המשך מהמגזר הפרטי, והן בפיתוח עסקי בינלאומי.
 • דריסת דגל בשוקי היעד – בתוכניות של מאגדים בינלאומיים.
 • הגדלת הסיכויים לקבלת מענקי מו"פ נוספים.

 

שירותנו כוללים:

 • ייעוץ אינדיבידואלי בבחירת תוכנית המענקים המתאימה ביותר.
 • ליווי, הדרכה והכוונה בתהליך הגשת הבקשה – כולל הכנת תקציב ו-Runway.
 • סדנת הכנה לקראת הפגישה עם הבודקים המקצועיים.
 • ליווי מקצועי במהלך הבדיקה המקצועית.
 • במידה והבקשה מאושרת:
  ליווי מקצועי בתהליך החתימה על קבלת המענק.
  הכנת דו"חות ביצוע תקופתיים ודו"ח ביצוע מסכם עבור הרשות המעניקה.

תמריצי מס

אנו מטפלים בבקשות לקבלת הטבות מס מרשות המיסים במדינת ישראל – בשני תחומים עיקריים:

א. תו "מפעל מקדם חדשנות טכנולוגית" מרשות החדשנות בישראל – במסגרת חוק עידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה.

ב. חוק עידוד השקעות הון – באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה שבמשרד הכלכלה.

 

שני תחומים אלה מעניקים הטבות מס מפליגות – העשויות להסתכם במיליוני שקלים:

א. מס חברות מופחת.

ב. מס דיבידנדים מופחת.

ג. פחת מואץ.

ד. מיסים נוספים מופחתים – כגון מס רכישה, מס שבח, ועוד.

 

שירותנו כוללים:

 • כתיבה מלאה של הבקשה.
 • הכנת כל המסמכים הנלווים הנדרשים.
 • הגשה טכנית של הבקשה.
 • התנהלות מול הרשות המאשרת עד לקבלת אישור סופי.
 • הכנת דו"חות שנתיים עבור הרשות המעניקה.

סגירת פרויקט מול רשות החדשנות בישראל

חברה אשר קיבלה מענק מו"פ מרשות החדשנות בישראל נדרשת – כמעט תמיד – להחזיר את כספי המענק, באמצעות העברת תמלוגים ממכירות המוצר בגינו ניתן מענק המו"פ.

עם זאת, כאשר הפרויקט נכשל מסיבה כלשהי, או כאשר החברה הפסיקה למכור את המוצר בגינו ניתן מענק המו"פ,  או כאשר החברה הפסיקה להשתמש בטכנולוגיה בגינה ניתן מענק המו"פ – ניתן להגיש בקשה לסגירת הפרויקט והפסקת תשלומי התמלוגים (אם החלו).

 

שירותנו כוללים:

 • כתיבה מלאה של הבקשה.
 • הכנת כל המסמכים הנלווים הנדרשים.

סיוע לחברות שנקלעו לבעיה מול רשות החדשנות בישראל

קבלת מענק מרשות החדשנות בישראל כרוכה בעמידה בשורה של תנאים משפטיים וחשבונאיים שנקבעו על ידי הרשות. אי עמידה בתנאים אלה עלולה לחשוף  את החברה – ואת מנהליה – לנקיטת צעדים משמעתיים, ואף לתביעה פלילית.

 

שירותנו כוללים טיפול במקרים הבאים:

 • דו"חות ביצוע תקופתיים שלא הוגשו, או שהוגשו ונדחו על ידי הרשות.
 • דו"ח ביצוע מסכם שלא הוגש, או שהוגש ונדחה על ידי הרשות.
 • דו"חות תמלוגים תקופתיים שלא הוגשו, או שהוגשו ונדחו על ידי הרשות.
 • שימוש פסול בכספי מענק.
Call Now Button