h
London Office
Quick Contact

"חשבונית ישראל" כל מה שחשוב לדעת

החל מה – 05/05/24 ייכנס לתוקף מודל "חשבונית ישראל". לפי המודל החדש רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוחות שהינם עוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק, שעומדת נכון לשנת 2024 על 25,000 ₪ (לפני מע"מ) ובהתאם למתווה הרשום בחוק.
לצורך תפעול המודל החדש, יש צורך בהגדרות ראשוניות של המערכת

שלב א

תחילה יש לרשום מישהו בעסק כ-"משתמש על", אותו משתמש, נקרא לו "הנציג" (ניתן להגדיר יותר נציג אחד), רשאי לתת הרשאות לבית התוכנה שבאמצעותה מופקות חשבוניות המס של העסק. בחירת הנציג תעשה ע"י לפי הפירוט הבא:
1.עוסק המורשה- בעל העסק יבחר, באפשרותו גם להיות הנציג.
2. שותפות – בחירת שותף אחד שיהיה נציג השותפות הרשומים במערכות מע"מ.
3. חברה בע"מ – בחירת אחד הדירקטורים.

שלב ב

העוסק והנציג ("משתמש העל"), חייבים להירשם לאזור האישי. הרישום הינו חד פעמי ונעשה באמצעות המערכת לרישום לקוח לשירותים דיגיטליים.
שלב ג
לאחר רישום לאזור האישי, משתמש העל נותן הרשאות למפיק החשבוניות. מתן ההרשאות להפקת מספרי הקצאה מתבצע בהרשאות לפעולות דיגיטליות, ב"הרשאות שנתתי" -"הוספת הרשאה". ההרשאה הינה לתקופה שיקבע העוסק ושבועיים טרם פקיעתה, העוסק והנציג יקבלו תזכורת לחידושה. בכל עת, גם העוסק וגם הנציג יכולים לבטל את ההרשאה. עוסק שמפיק חשבוניות ידניות יוכל להפיק את מספר ההקצאה באופן ידני ממערכת זו, באזור האישי של רשות המסים, בכפתור: "קישורים לדווח ותשלום חשבוניות ישראל.
לידיעתכם: בכל מערכת הפקת חשבוניות קיים קישור ל "כניסה לשרותי הדיגיטל של רשות המסים" לאחר הקלדת הקוד הקבוע של המשתמש מתקבלת הודעה "האימות התקבל בהצלחה", אימות זה יש להפיק במערכת הפקת החשבוניות כל 3 חודשים.
הערות חשובות:

  1. חשבונית בשיעור מע"מ 0 וכן זיכוי – אין צורך במספר הקצאה.
  2. עסק שמוכר לאנשים פריטים, ו/או לכל גוף אחר לא דורש את מס התשומות, לא צריך מספר הקצאה.
  3. מי שהכנסותיו נרשמות בקופה רושמת לא צריך מספר הקצאה.
  4. איחוד עוסקים-יש לרשום במערכת של רשות המסים את מספר איחוד העוסקים.
  5. תאגיד שבחר "מורשה על", חייב אישור עו"ד ע"ג טופס מיוחד באתר רשות המסים, מי שנרשם ודילג על אישור עו"ד יוכל להוסיף אותו במועד אחר. בעוד מספר ימים תיפתח האפשרות להוסיף את האישור במערכת.
  6. לצורך קיזוז מע"מ על חשבונית ישראל יש להקליד במערכת הנה"ח את מספר ההקצאה בשדה חדש המיועד לכך. זה רלוונטי, למי שמדווח ב-PCN (דיווח מפורט).

    יצירת קשר

Call Now Button