h
London Office
Quick Contact
Image Alt

עדכונים פיננסיים לשנת המס 2023

עדכונים פיננסיים לשנת המס 2023

דיווח מע"מ עבור עוסק פטור

עוסקים פטורים חייבים לדווח למע"מ את מחזור עסקאותיהם (ללא הוצאות) לשנת 2022  עד ה- 31 בינואר 2023, על מנת לוודא שהם עדין זכאים להמשיך ולפעול תחת ההגדרה של עוסק פטור.

תקרת ההכנסות לעוסק פטור לשנת 2022 עומדת על 102,292 ₪.
אם טרם דיווחתם, ניתן לדווח בטופס הכחול שקבלתם  בדואר (או שתקבלו בהמשך).
לחילופין, ניתן לדווח בקלות ובזריזות באתר רשות המסים.
במידה ועברתם את תקרת ההכנסה, יש  ליצור קשר עם רו"ח שלכם בהקדם האפשרי.

לתשומת ליבכם תקרת ההכנסות לעוסק פטור עבור שנת 2023 תעמוד על 107,692 ₪.

תשלומי מס על שכ"ד

במידה ויש בראשותכם הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל, באפשרותכם לשלם מראש תשלום מס מופחת בשיעור של כ- 10%,

שיעור ההנחה יינתן  עד ה- 30 בינואר 2023 ויתקבל כל עוד הדירה משמשת לצורך מגורים (ההכנסה מדמי השכירות איננה נחשבת כהכנסה מעסק). לתשלום ומידע נוסף.

תשלום מקדמות מס הכנסה

באפשרותכם לשלם את המקדמות למס הכנסה בעבור שנת המס 2022, תשלום מבעוד מועד מזכה  בפטור מהפרשי הצמדה וריבית. התשלום יעשה באתר רשות המסים באופן עצמאי ויזכה למדרג הנחות לפי המפרט הבא:

 1. תשלום שיתקבל עד ה- 31 בחודש ינואר 2023 יחשב כדיווח במועד ויזכה לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית.
 2. תשלום שיתקבל במהלך חודש פברואר 2023 יזכה בהנחה של 50% מהפרשי ההצמדה והריבית.
 3. תשלום שיתקבל במהלך חודש מרץ 2023 יזכה בהנחה של 25% מהפרשי ההצמדה והריבית.

תשלום אגרה מופחתת לחברות ושותפויות

באפשרותכם לשלם את תשלום האגרה השנתית לשנת 2023 בתעריף מופחת,
לפרטים נוספים ותשלום כנסו לאתר רשות התאגידים.

 • חברות עד ה- 31.3.2023 ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך 1215 ₪
  החל מה- 1.4.2023 התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של 1614 ₪.
 • שותפויות עד ה- 31.3.2023 ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך 1210 ₪
  החל מה- 1.4.2022 התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של 1608 ₪.
תשלום אגרה מופחתת לעמותות
 • עמותות בעלות מחזור העולה על 300 אלף ₪ שימו לב, באפשרותכם לשלם את תשלום האגרה השנתית לשנת 2023 בתעריף מופחת של 1,215 ₪ עד לתאריך ה- 31.3.23, החל מתאריך  ה-1.4.23 יעלה התעריף לסכום של 1,614 ₪. את התשלום ניתן להעביר באתר רשות התאגידים או באמצעות הדואר בהצגת מספר העמותה.
 • עמותות שנמצאות בשנתיים הראשונות לפעילותן ומחזורן קטן מ- 300 אלף ₪ זכאיות לשלם סכום אגרה שנתית מוזלת על סך 160 ₪, בהתאם להנחיות הרשות, לפרטים נוספים.
 • עמותות שבין השנים 2019-2015, תקציבן השנתי היה פחות מ- 300 אלף ₪ ואינן מעסיקות עובדים רשאיות להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, בהתאם להנחיות הרשות, לפרטים נוספים.
Call Now Button